Списък на населените места във област Монтана

 1 Хидроними  (имената на водните обекти,като реки,извори, езера,блата и морета), това са имена за обозначаване на реки, езера, извори и т.н., н

2.Имена на хора,светци,титли,прякори

3  Ороними (имената на релефните форми – планините, хълмовете): „Рила”, „Пирин”, „Стара планина”, „Станджа”, „Родопи”, „Средна гора” и т.н…

4 Етноними (имена свързани с етническия произход на населението), например: Мизия(равнина), Тракия (низина), или селата: „с.Кумани”, „с.Татарци”, „с.Българево” и т.н.

5 анималими /Зооними (имена свързани с птици или животни характерни за местността), например: „Орловец”(скала), „Гълъбец”(проход),”Мечово”(било), „Гарван”(местност)…

6 Фитионими (свързани с растителноста), например селата: „с.Дреновец”, „с.Дъбен”, „с.Бучино” и др.

7 Анттопоними (Имена свързани с хора), звания, лични имена или прякори, например: „Царевец”(бивш царски дворец), Балдуиновата кула(кула, използвана за затвор на знатни личности през средновековието), Манчовото (местност).

8  Бройни имена (имена свързани с бройка), например: „в.Триглав”(връх), „Три кладенци”(местност), „Петавица”(местност и река) и

9  Топоними характеризиращи почвата или скалната покривка, например: „Пясъчника”(местност), „Камен бряг” (местност)…

10 Астронимия (имена свързани с небесните тела или ориентация), например „Лунната пътека”(пътека), „Марсов хълм”(хълм), „Запад”(скала) …

11  топоними свързани с понятието за тъмно, светло и цвят, например „Бела вода”(местност), Бела стена(скала), Тъмни дол(река), „Лицето” (огряна от слънцето поляна) …

12микротопоними (имена на малки географски обекти), като чешми или стопански обекти, например „Поилникът”(място за водопой на добитък), „Стопанството”(сгради на бившо ТКЗС), „Манастира”(манастир), „Лозята”(местност с лозови насъждения), „Червена стена” (скала), „Орехът” или „Тополата”(дървета, служещи за ориентир)

N       име                      произход на името

1.Аспарухово – от Хан Аспарух, основателя на Българската държава;

2.Балювица – от „бальо“(диал.от „батьо“+окончание;

3.Безденица – от „без“+“ден“+окончание;

4.Бели брег – от „бел(диал.“Бял“)+“брег“(диал.от „бряг“);

5.Бели брод – от „бели“(диал.от „Бяли“+“брод“(Плитко или тихо място в река, където е   удобно да се прегази или да се премине с кола);

6.Белимел – от „бели“(диал.от „Бяли“+“мел“(място, където се меле зърно за бяло брашно);

7.Белотинци – от „бело“(диал. От цвят „бял“)+окончание;

8.Берковица – от „берекет“(плодородие) + „кова“(заковавам)+окончание;

9.Бистрилица – от „бистра“(ясна, чиста; свежа);

10.Благово – от „благо“(диал.от „сладко“)+окончание;

11.Бойчиновци – от „бой”( от бой(нанасяне на удари с цел да се причини болка) + окончание;

12.Бокиловци – от „бокал”(голямяа чаша за вино)+окончание;

13.Боровци – от „бор”(иглолистно дърво)+окончание;

14.Ботево – от „Христо Ботев”(български поет и революционер)+окончание;

15.Брусарци – от „брус”(камък за точене на ножове)+окончание;

16.Буковец – от „бук”(голямо широколистно дърво)+окончание;

17.Бъзовец – от „бъз”( храст с перести листа и черни зърнести плодове, които се използват в народната медицина)+окончание;

18.Бързия – от „бърза”(употребява се за река)+ окончание;

19.Васильовци – от „Васил”(име на мъж)+окончание;

20.Видлица – от „вида”(диал. от „вижда”)+окончание;

21.Винище – от „вина”+окончание;

22.Вирове – от „вир”(дулбоко място в река мн.число);

23.Владимирово – от „Владимир”(име на мъж)+окончание;

24.Войници – от „войник”( Лице, което отбива военната си служба в казармата);

25.Вълчедръм – от „вълк”(опасен хишник) +”друм”(диал. на „път”);

26.Вършец – от „върше”( действие при което с вършачка се отделя зърното от класовете на житни растения);

27.Габровница – от „габър”(дърво)+окончание;

28.Гаврил Геново – от „Гаврил Генов”(име и презиме на мъж);

29.Гаганица – от „га-га”( от някои подражаване на крясък,издаван птици — гарван, врана, гъска, патица и под.)

30.Георги Дамяново – от „Георги Дамянов”(име и презиме на мъж);

31.Главановци – от „глава”+окончание;

32.Говежда – от „говедо”( едро рогато тревопасно животно, което се отглежда от човека за мляко, месо и работа)+окончание;

33.Горна Бела речка – от „горе”( На високо, на по-високо място)+”бела”(диал. от „бяла”)+”речка”(малка река)

34.Горна Вереница – от „горе”( на високо, на по-високо място)+”вереница”(диал.от „варница”;

35.Горна Ковачица – от „горе”( на високо, на по-високо място)+”ковачица”(диал.от „ковачница”;

36.Горна Лука – от „горе”( на високо, на по-високо място)+”луг”(диал.от „лъг”);

37.Горни Цибър – от „горе”( на високо, на по-високо място)+”Цибър”(диал.от река „Цибрица”);

38.Горно Оризово – от „горе”( на високо, на по-високо място)+”ориз”+окончание;

39.Горно Церовене – от „горе”( на високо, на по-високо място)+”цер”(широколистно дърво)+окончание;

40.Громшин – от „гром( гръм, трясък, шум)+окончание;

41.Дива Слатина – от „дива”+”слатина”(солница);

42.Добри дол –от „добър”+”дол”(малка река);

43.Доктор Йосифово – от „доктор”(лекар)+”Йосифов”(фамилия)+окончание;

44.Долна Бела речка – от „долу”( На ниското, на по-ниско място)+”бела”(диал. от „бяла”)+”речка”(малка река)

45.Долна Вереница – от „долу”( на ниско, на по-ниско място)+”вереница”(диал.от „варница”;

46.Долна Рикса – от „долу”( на ниско, на по-ниско място)+”Рикса”(

47.Долни Цибър – от „долу”(на ниско)+”Цибър”(на реката;Възниква като римска крепост по Мизийският път от делтата през Augusta/Хърлец/,Regiana /Козлодуй/, Cebrus/Цибър/, Pomodiana/Станево/, Almus/Лом/ и нагоре.

48.Долно Белотинци – от „долу”(на ниско)+”бело”(диал. от „бяло”)+окончание;

49.Долно Линево – от „долу”(на ниско)+”лине”(диал. от „линия”)+окончание;

50.Долно Озирово – от „долу”(на ниско)+”Озирово”(диал. от „ориз”)+окончание;

51.Долно Церовене – от „долу”( на ниско, на по-високо ниско)+”цер”(широколистно дърво)+окончание;

52.Дондуково – отКняз Александър Дондуков”( руски княз, офицер, генерал от кавалерията. Участник в Руско-турската война (1877-1878) и създаването на Княжество България)+окончание;

 

53.Драганица – от „Драган”(име на мъж)+окончание;

54.Дъбова Махала – „от дъб”(широколистно дърво)+”махала”(малко населено място;

55.Дълги дел – от „дълги”(диал. от „дълъг”)+”дел”(диал.от „дял”);

56.Дългоделци – от „дълги”(диал. от „дълъг”)+”дел”(диал.от „дял”);

57.Еловица – от „ела”(иглолистно дърво)+окончание;

58.Ерден – от благопожелание вложено в името „селото да съществува до далечното бъдеще” („ер”( в езикознанието-название на буквите ъ и ь, са в края на азбуката+”ден”);

59.Железна – от „желязо”(твърд метал),името е свързано с добива му.

60.Замфир – от „Замфир”(име на мъж);

61.Замфирово – от „Замфир”(име на мъж)+окончание;

62.Златия – от „злато”( скъпоценен метал с жълт цвят и силен блясък, употребяван като мярка за ценност и в скъпоценни изделия)+окончание;

63.Игнатово – от „Игнат”(име на мъж)+окончание;

64.Каменна Рикса – от „камък” +”рикса”(диал. от риск);в превод,предупреждение: „на терена има опасност от камъни”;

65.Киселево – от „кисел”(на вкус)+окончание;

66.Клисурица – от „клисура”(Тесен планински проход, дефиле)+окончание;

67.Княжева махала – от „княз”(благородническа титла)+”махала”(малко населено място);

68.Кобиляк – от „кобила”(място за паша на кобили)+окончание;

69.Ковачица – от „ковач”+окончание;

70.Комарево – от „комар”+окончание;

71.Комощица – от „комкам се”( Причестявам; комкам. – комквам се. Причестявам се; комкам се);

72.Копиловци – от „копие”( Вид оръжие от метал — дълга пръчка с остър връх.)+окончание;

73.Костенци – от „кости”+окончание;

74.Котеновци- от „коте”(малкото на „котка”)+окончание;

75.Крапчене – от „крамола”( Голяма, шумна свада; караница);

76.Крива бара – от „крива”+”бара”( Малка река, вада)

77.Лесковец – от „леска”(Планински храст с широки листа, който дава плодове, подобни на орехи — лешници)+окончание;

78.Лехчево – от „леха”( оформено с издигната пръст място), удобно за засаждане и поливане на зеленчуци от един вид или на цветя.)+ окончание;

79.Липен – от „липа”(широколистно дърво с ароматни цветове от които се прави чай)+окончание;

80.Лом – от „ломя”(име на река и град)( пречупвам характер, преодолявам съпротива и др. — ломя се. Чупя се, кърша се). Славяните са преодолели съпротивата на римския гарнизон и са навлезли на Балканите;

81.Мадан – от „мадан”( Съоръжение за обработка на желязна руда)

82.Мартиново – от „Мартин”(Поп Мартин, легендарен хайдут)+окончание;

83.Медковец – от „мед” (пчелно ястие със сладък вкус)+окончание;

84.Мездрея – от „мездрея”(обезлюдено село);

85.Меляне – от „мелям”(диал. от „смилам”)+окончание;

86.Митровци – от „Митро”(диал. от „Димтър”) име на мъж+окончание;

87.Мокреш – от „мокри”+окончание;

88.Монтана – от „монтана”(лат.”планина”);

89.Мърчево – от „мърчи”(диал.от „мръщи”)+окончание;

90.Николово – от „Никола”(име на мъж)+окончание;

91.Одоровци – от „одирам”( Ще накажа жестоко някого, ще му причиня зло) или „одър”(Широка дървена лавица, която служи за спане или седене или  дървено легло)+окончание;

92.Орсоя – от „орсоя”(диал. от „усойно”);

93.Охрид – от „охра”(жълт цвят на почвата);

94.Палилула – от „пали”(запали)+”лула”(приспособление за пушене);обръшение за почивка при труден път;

95.Песочница – от „песок”(диал. от „пясък”)+окончание;

96. Пишурка – от „Пишурката”( Кръстьо Стоянов Пишурка е български учител, театрален деец и народен будител);

97.Помеждин – от „по межда”(граница);

98.Портитовци – от „порти”(издава)+окончание;

99.Превала – от „превал”( Най-високото място на планина, хълм,проход и др., откъдето започва наклон надолу);

100.Пърличево – от „пърли”+окончание;

101.Равна – от „равно”(ж.р. „равна”);

102.Разград – от „раз”+”град”(голямо населено място);

103.Расово – от „раса”( Исторически установена част от човечеството, която се обединява от общ произход, засвидетелстван от общи антропологични белези — цвят на кожата, форма на очите, структура на тялото и др. под.)+окончание;

104.Рашовица – от „Рашо”(име на мъж)+окончание;

105.Септемврийци – от „септември”(деветият месец от годината)+окончание;

106.Славотин – от „Славо”(обръщение към „Славчо”)+окончание;

107.Слатина – от „слана”(диал.”солена”)+окончание;                                                            

108.Сливата – от „слива”(плодно дърво)+окончание;

109.Сливовник – от „слива”(плодно дърво)+окончание;

110.Смирненски – от Христо Смирненски, бълг. поет;

111.Смоляновци – от „смолян”(по вида на почвата „смолница”)+окончание;

112.Спанчевци – от „спа”(Имало е две махали Билото и Селището. Според старите хора по това време в църквата пада метеорит и я запалва, тогава сънени и уплашени, част от жителите напускат селото, а други се преместват по на долу по склона)

113.Сталийска махала – от”става” (последните архиви на турската администрация селото фигурира под името Хаста-баба-Мехмед, което в превод значи „Болния баща Мехмед“. Главно поради това по-старите хора са казвали ,че името на селото означава „Селото на болния турчин“);

114.Станево – от „Стане”(обръщение към Станой,име на мъж)+окончание;

115.Стояново – от „Стоян”(име на Стоян войвода)+окончание;

116.Стубел – Легендата разказва, че името му е произлязло от дървото стубла. От гръмотевица, дървото паднало и от дънерът му потекло питейно изворче. Там се заселили хора и до ден днешен селото съществува.

117.Студено буче – Историята на Студено Буче започва през 17 век. По това време селото се е намирало на около три километра надолу по течението на река Бучка. Старото село се е казвало Бановци. Някъде през средата на 17 век започнала да върлува чумна епидемия, която взела много жертви. Хората от Бановци решили да напуснат селото си и преселят на друго място.

118.Сумер – В легенда се разказва че заради доста голямата му обработваема земеделска площ името му идва от: „сумати  мера“ тоест голяма земя. Сумер е и Турско (мъжко) име.

119.Трайково –; от името „Трйчо”(мъжко име)+окончание;

120.Трифоново – от името „Трифон”(мъжко име)+окончание;

121.Цветкова бара – от „Цветко”(име на мъж)+”бара”(малка рекичка,поток);

122.Челюсница – Според преданията първото име на селото е от X в. – Чифлиница, когато е съществувала манастирската воденица, издържала Чипровския манастир. Легендата продължава с Чипровското въстание от 1688 г., когато в местността Балтин чукар при едно от трите сражения, в които хората от чипровския край са отстоявали независимостта си, са екзекутирани около 600 човека. Твърди се[кой го твърди?], че телата на жертвите са образували Балтин чукар. Там години по-късно са намирани детски главички, посечени от турския ятаган.

123.Чемиш – Турската дума „чемиш“ означава сладка круша, пъпеш, стафиди, суха черница, , слаб човек, суха череша козленце, леблебия.

124.Черешовица – от „череша”(поминък на населението);

125.Черкаски – До 1934 година името на селото е „Хаджийска махала”.Селото е кръстено на Владимир Черкаски, руски юрист и държавник.

126.Черни връх – Черни връх(име на връх);

127.Чипровци – Името на града идва от „купрум”(мед).Оживено рударско селище.

128.Ягодово – от „ягода”(Името на селото идва от основният поминък на хората преди години — отглеждането на ягоди.)

129.Якимово – от „Яким”(мъжко име)+окончание;

Реклами

About cartograf

Master cartographer
Публикувано на Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s